>

>

>

STAVEBNÝ / TECHNICKÝ DOZOR

Manažment stavieb

Zateplenie bytových domov


Minimalizácia

celkových nákladov


Maximalizácia konečného úžitku


Definujeme požiadavky

Hľadáme riešenia


Činnosti vo výstavbe vykonávajú profesionáli 


s oprávnením na výkon stavbyvedúceho a výkon stavebného dozoru v odbore pozemné stavby.

Motto:

Stavebný dozor musí byť vidieť na stavbe, mal by byť postrach pre zhotoviteľa (žalobaba a bonzák ...).

 

Výkon stavebného dozoru predovšetkým predstavuje:


a. technickú kontrolu dodržiavania projektu dodávateľom

b. kontrolu dodržiavania noriem a predpisov,

c. kontrolu stavebného denníka,

d. vecnú kontrolu fakturácie rozpočtu a zmluvy,

  1. e.kontrolu dodržiavania podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých organizácií,

f. evidenciu potrebných neuvažovaných prác,

  1. g.podávanie operatívnych informácií a podkladov podľa potreby pre rozhodovanie objednávateľa,

  2. h.koordinačnú činnosť  v poverení investora vo väzbe na, zhotoviteľa, orgány štátnej správy a samosprávy, dotknutými správcami a vlastníkmi inžinierskych sietí, dotknutými vlastníkmi susedných nehnuteľností,

i.  účasť na kolaudačnom konaní,

j.  technické poradenstvo pre objednávateľa,

  1. k. kontrolu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

     kontrolu dokladov a dokumentácie ku kolaudačnému

     konaniu.

VÝKON STAVEBNÉHO / TECHNICKÉHO DOZORU

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené