>

>

>

STAVEBNÝ / TECHNICKÝ DOZOR

Motto:

Stavebný dozor je technik aj právnik aj ekonóm aj politik aj kúzelník.


Stavebný zákon  - č. 50/1976 Zb.

§ 46b, Stavebný dozor, Osoba vykonávajúca stavebný dozor


a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia  a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,


b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,


c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

 

 

LEGISLATÍVA

Manažment stavieb

Zateplenie bytových domov


Minimalizácia

celkových nákladov


Maximalizácia konečného úžitku


Definujeme požiadavky

Hľadáme riešenia


Činnosti vo výstavbe vykonávajú profesionáli 


s oprávnením na výkon stavbyvedúceho a výkon stavebného dozoru v odbore pozemné stavby.

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené