>

>

>

STAVEBNÝ / TECHNICKÝ DOZOR

Motto:

Osoby a osadenie: odovzdávajúci – zhotoviteľ, preberajúci – objednávateľ, rozhodca – stavebný dozor.

 

Preberanie stavebných prác je na základe zmluvných podmienok. Množstvo práce dokáže spočítať a zhodnotiť aj laik, matematika je veda, matematika nepustí. No či dokáže laik posúdiť aj kvalitu prác?

 

Preberacie konanie začína obhliadkou diela, porovnanie skutočného stavu s projektovou dokumentáciou. Súčasťou preberania je aj doloženie certifikátov a revíznych správ.


Záver z preberacieho konania je zápis, preberací protokol, kde sú zapísané všetky vady a nedorobky, zároveň aj dohodnuté termíny odstránenia závad. Nie sú stavby, ktoré sa odovzdávajú v predstihu. Takže meškanie môžu byť peniaze „do vrecka“ pre objednávateľa.

PREBERACIE KONANIE

Manažment stavieb

Zateplenie bytových domov


Minimalizácia

celkových nákladov


Maximalizácia konečného úžitku


Definujeme požiadavky

Hľadáme riešenia


Činnosti vo výstavbe vykonávajú profesionáli 


s oprávnením na výkon stavbyvedúceho a výkon stavebného dozoru v odbore pozemné stavby.

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené